За Апелативен съд – Варна и Окръжен съд – Варна пилотно е активирана нова услуга "SMS известяване". Повече информация е публикувана в рубрика "Описание".

Апелативен район Варна

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Уведомяваме Ви, че плащане по банков път на суми за лимитиран и абонаментен достъп следва да се извършва по нова банкова сметка:
  • Банка ЦКБ АД
  • BIC CECBBGSF
  • IBAN BG16CECB979010C7866101
Задължително в платежното нареждане:
  • да бъде посочен получател ИНФОРМ. ОБСЛУЖВАНЕ АД КЛОН ВАРНА;
  • в поле „Основание за превод“ (или в „Още пояснения“) да фигурира текст ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА – АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА.
Карта
Уеб порталът предоставя достъп на оторизирани потребители до информация за движението на съдебните дела в съдилищата от апелативния район, както и до протоколи от открити заседания и съдебни актове от електронните папки на делата.
Във връзка със сигурността на портала е разрешен достъп само с IP адреси в bg зоната. За прокси сървъри извън bg зоната, моля свържете се с администраторите.